Skip to content

การใช้งานถุงมือยาง

May 27, 2013

การสวมใส่ถุงมือยางเพื่อสุขอนามัยที่ดีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

  1. ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ โดยแบ่งได้ตามรูปแบบการใช้งานอันได้แก่
    • งานผ่าตัด หรือการทำศัลยกรรมความงาม ถุงมือจึงต้องมีลักษณะบาง เหนียว และยาว ที่สำคัญต้องเป็นถุงมือที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องแกรมมาเรย์ ซึ่งผลิตมาจากยางธรรมชาติ ที่มีขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพและความสะอาดสูง
    • ถุงมือยางแพทย์ที่ใช้สำหรับวินิจฉัยโรค ต้องสะดวกต่อการสวมใส่ กระชับมือ ไม่หลวมหรือคับจนเกินไป  ใส่ได้ทั้งซ้าย และขวา มีทั้งชนิดแป้งและไม่มีแป้ง
  2. ถุงมือที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นต้องหยิบจับวัสดุสิ่งของ ดังนั้นต้องมีความพิเศษทางด้านความทนทาน บาง กระชับมือ อาจเป็นชนิดที่สวมใส่เฉพาะนิ่ว
  3. ถุงมือที่ใช้สำหรับประกอบกิจวัตรประจำวันทั่วไปของมนุษย์ จึงต้องมีคุณสมบัติหนา สามารถสัมผัสน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือสารเคมีต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ อักเสบของผิวหนังได้

ซึ่งในบางคนอาจเกิดอาการแพ้ถุงมือที่มีสาเหตุมาจาก โปรตีนของยาง และสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ ควรหลีกเลี่ยงโดยการเลือกใช้ถุงมือไนไตร ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับถุงมือที่ผลิตมาจากยางพารา แต่จะต่างกันตรงที่มีความหนากว่า จึงเป็นสาเหตุทำใหผู้ประกอบการผลิตถุงมือจากสารสังเคราะห์สร้างข้อด้อยเอามาเป็นจุดเด่น โดยการทำให้บาง และกระชับมือมากที่สุด

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: